Algemene voorwaarden van Bureau Buitenland.com

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.

b. opdrachtnemer: Global Investigation, Consultancy & Law BV, handelend onder de naam Bureau Buitenland.com.com, gevestigd te Eindhoven (Daalakkersweg 2, 5641 JA Eindhoven), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65929721.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 Offertes
03.1 Alle offertes van Bureau Buitenland.com zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Bureau Buitenland.com schriftelijk anders is vermeld.

03.2 Alle offertes zijn geldig gedurende vier weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven. Bureau Buitenland.com is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan op de voorgeschreven wijze, schriftelijk of per e-mail, binnen vier weken na dagtekening wordt bevestigd. Indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt, heeft Bureau Buitenland.com het recht uitvoeringstermijnen of bedragen aan te passen.

03.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Bureau Buitenland.com verstrekte gegevens waarop de offerte is gebaseerd.

03.4 Bureau Buitenland.com kan niet aan offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat dan wel is gebaseerd op onjuiste door opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

04.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer en opdrachtgever een opdracht is ondertekend dan wel de offerte schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever en opdrachtnemer verstrekte informatie. 

04.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.

04.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, de aard of strekking

van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

05.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de medewerkers van opdrachtnemer overeenkomstig hun oordeel nodig hebben voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

05.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan medewerkers van opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

05.3 Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden of devices aan deze geretourneerd.

05.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

05.5. Opdrachtgever zal in voorkomende gevallen, indien nodig ten behoeve van de goede uitvoering van werkzaamheden, medewerkers van opdrachtnemer voorzien van adequate werkruimte en het benodigde materiaal. De medewerkers van opdrachtnemer zullen zich in die voorkomende gevallen houden aan de geldende normen en huisregels van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

06.1 Opdrachtgever selecteert de (persoons-)gegevens op basis waarvan Bureau Buitenland.com onderzoek moet verrichten en verstrekt deze gegevens aan Bureau Buitenland.com ter uitvoering van de opdracht.

06.2 Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

06.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

06.4 De overeengekomen werkzaamheden worden – behoudens opdrachten die uitdrukkelijk onder regie van de opdrachtgever worden uitgevoerd – naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht.

De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Uiteraard wordt wel getracht de werkzaamheden binnen de voorgestelde termijn af te ronden.

Artikel 7 Geheimhouding

07.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

07.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

07.3 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde medewerkers en derden.

07.4 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer zelf dan wel de medewerkers van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen, behoudens wanneer hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft.

Artikel 8 Intellectuele eigendom gebruikte middelen en methoden

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen software, ontwerpen, adviezen, rapporten, syllabi en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan na schriftelijke toestemming vooraf, van opdrachtnemer.

Artikel 9 Honorarium en overige kosten

09.1 Het honorarium van opdrachtnemer is conform de goedgekeurde offerte dan wel ondertekende overeenkomst.

09.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, niet voorziene werkzaamheden dan wel tussenprocedures noodzakelijk zijn, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen en deze in rekening te brengen. Dit uiteraard na overleg met opdrachtgever.

09.3 De reiskosten en reistijd gemaakt door medewerkers van opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden zijn inbegrepen in het honorarium, tenzij het niet voorziene reiskosten zijn. In dat geval wordt door opdrachtnemer eerst contact opgenomen met opdrachtgever voor een specificatie van de niet voorziene reiskosten. 

09.4 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per afgerond onderzoek in rekening gebracht, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

09.5 Na de totstandkoming van de overeenkomst wordt een voorschot bij aanvang van de werkzaamheden van het honorarium aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen. Het voorschot zal worden verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 10 Betaling

10.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

10.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van enig factuurbedrag.

10.3 Opdrachtgever is vanaf het moment dat verzuim is ingetreden een rente van 1,25% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. 

10.4 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en alle overige verplichtingen van opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

10.5 Betalingen van opdrachtgever kunnen door opdrachtnemer ongeacht het betalingskenmerk steeds overeenkomstig artikel 6:44 BW eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde rente en kosten, en pas dan op de hoofdsom van de openstaande facturen op volgorde van ouderdom.
10.6 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever met een minimum van 15% van de factuur.

10.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheden stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn 

overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 11 Voortijdige beëindiging en ontbinding

11.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 Opdrachtnemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

11.6 Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst wenst over te gaan dient dit bij aangetekend schrijven te geschieden tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand. Deze opzegging kan slechts gedaan worden na het verstrijken van een minimumtermijn van 3 maanden na aanvang opdracht.

11.7 Indien deze opzegging plaatsvindt, zullen de uitstaande onderzoeken binnen de opzegtermijn, voor zover als mogelijk is, afgerond worden en de werkzaamheden die in de uitstaande onderzoeken verricht zijn zullen in rekening gebracht worden.  

11.8 leder der partijen is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de wederpartij na schriftelijke aanmaning, nalatig blijft aan haar verplichtingen die bij overeenkomst zijn aangegaan.

12. Overmacht

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkoming(en) in de nakoming van de overeenkomst in geval van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan:

a. staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel en een (tijdelijk) tekort aan personeel;

b. brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf van opdrachtnemer of dat van door opdrachtnemer ingeschakelde derden;

c. het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking, door opdrachtgever;

d. oorlog(sdreiging), terrorisme(dreiging), oproer en/of sabotage.

12.2 In geval van overmacht hebben opdrachtnemer en opdrachtgever binnen drie weken na het ontstaan van de omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze de opdracht te verlengen dan wel de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden.

12.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen is opdrachtnemer bij ontbinding of annulering gerechtigd het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te factureren en is opdrachtgever gehouden tot betaling daarvan.

Artikel 13. Beveiliging en privacy

13.1 Opdrachtgever geeft door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan opdrachtnemer de persoonsgegevens van de klanten van opdrachtgever te verwerken uitsluitend en alleen voor zover noodzakelijk ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken van opdrachtnemer, conform de schriftelijke instructies van opdrachtgever. Opdrachtgever selecteert de persoonsgegevens van de klanten van opdrachtgever welke hij wil laten onderzoeken door Bureau Buitenland.com. Deze persoonsgegevens van de klanten van opdrachtgever zijn slechts toegankelijk voor opdrachtnemer en zijn medewerkers en door opdrachtnemer ingeschakelde derden en worden niet aan overige derden verstrekt, tenzij opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

13.2 Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
13.3 Voor zover opdrachtnemer persoonsgegevens ten behoeve van de opdrachtgever verwerkt, doet opdrachtnemer dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rust en vrijwaart opdrachtnemer tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

13.4 Opdrachtnemer legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Opdrachtnemer heeft een (sub-) verwerkersovereenkomst afgesloten met de Data Processor die de persoonsgegevens die opdrachtnemer namens opdrachtgever verwerkt en in de Cloud beheert, alsmede met de zelfstandigen die in Nederland voor opdrachtnemer werken en de advocatenkantoren die de onderzoeken verrichten in het buitenland.

13.5 De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij opdrachtnemer als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever zelf die door opdrachtnemer en zijn medewerkers worden opgeslagen in het bedrijfsprocessensysteem van opdrachtnemer in de Cloud.

13.6 Op grond van de (sub-) verwerkersovereenkomst met Data Processor worden de persoonsgegevens binnen de EU/EER verwerkt.

13.7 Bij persoonsgegevens die worden opgeslagen op of via het bedrijfsprocessensysteem van opdrachtgever rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op opdrachtgever.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is gehouden zich in te spannen om de overeenkomst naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed opdrachtnemerschap en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien desondanks op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, dan is deze aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld, steeds uitdrukkelijk beperkt overeenkomstig dit artikel.

14.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
14.3 Uit het verstrekken van advies / adviezen door opdrachtnemer vloeit voor opdrachtnemer nimmer aansprakelijkheid voort. Het is de verantwoording van de opdrachtgever om de waarde van het gegeven advies / de gegeven adviezen te toetsen op voor opdrachtgever relevante criteria, waaronder juridische. 

De opdrachtgever is vrij om het advies / de adviezen wel/niet c.q. gedeeltelijk op te volgen en is geheel verantwoordelijk voor hetgeen voortvloeit uit zijn / haar beslissing.

14.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade.

14.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, boetes, imagoschade en schade als gevolg van stagnatie in de bedrijfsvoering.

14.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor opdrachtnemer op enig moment aansprakelijkheid voor schade ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, deze schade zal echter nooit meer belopen dan de factuurwaarde van het specifieke gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de voor de maximale factuurwaarde voor (dat deel van) die overeenkomst gesteld op het totaal van de over de laatste drie maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis verschuldigde vergoedingen exclusief btw.

14.7 Schade waarvoor opdrachtnemer op grond van het vorige leden aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

15.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Artikel 16 Bekend zijn met deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn telkens samen met de overeenkomst aan opdrachtgever gezonden en maken deel uit van die overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn op 19 oktober 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65929721.