Binnen Bureau Buitenland.com wordt gewerkt met persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en – voor zover dit uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeit – burgers. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de wettelijke en contractuele taken (overeenkomsten). De burger moet erop kunnen vertrouwen dat Bureau Buitenland.com in de rol van (sub-)verwerker zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.
Bureau Buitenland.com gaat mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Bureau Buitenland.com is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

Het management van Bureau Buitenland.com alsmede de medewerkers van en de ingehuurde derden door Bureau Buitenland.com spelen, als het gaat om persoonsgegevens die in het kader van opdrachten (overeenkomsten) verwerkt worden, een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. 

Bureau Buitenland.com geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Bureau Buitenland.com. Dit privacybeleid van Bureau Buitenland.com is in lijn met nationale en Europese wet- en regelgeving. 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Bureau Buitenland.com is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden sinds 25 mei 2018 onder andere de volgende wettelijke kaders:
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten 

Bureau Buitenland.com gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Bureau Buitenland.com houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Bureau Buitenland.com zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Bureau Buitenland.com verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Bureau Buitenland.com streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan contractueel overeengekomen dan wel wettelijk verplicht is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om contractuele taken (overeenkomsten) goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Bureau Buitenland.com gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Bureau Buitenland.com voor passende beveiliging van persoonsgegevens. 

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Bureau Buitenland.com middels (sub-) verwerkersovereenkomsten afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Bureau Buitenland.com controleert deze afspraken periodiek.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt. 

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen

Bureau Buitenland.com honoreert alle rechten van betrokkenen.

Inwerkingtreding

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de directie van Bureau Buitenland.com. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. De meest actuele versie van het beleid is te vinden op de website van Bureau Buitenland.com.

Aldus vastgesteld door Bureau Buitenland.com, op 19 oktober 2018 te Helmond.