Onderzoek naar vermogen

Bureau Buitenland werkt in Turkije volgens een integrale methode/aanpak om de voorliggende cases adequaat en snel te kunnen oplossen. Bij het onderzoek naar vermogen worden veelal openbare bronnen (kadastrale registers) geraadpleegd. De onderzoeken naar vermogen worden uitsluitend uitgevoerd door Turkse advocaten, die ter plaatse, onder supervisie van ons Bureau, de opdrachten uitvoeren. De advocaat legt zijn bevindingen met betrekking tot het onderzoek naar vermogen vast in een gedetailleerde rapportage.

Verschillen tussen IBF en bureau buitenland.com m.b.t. aanpak en werkwijzen vermogensonderzoek in Turkije

Lees meer

Onderzoek naar inkomen

Personen die in Turkije legaal hebben gewerkt kunnen recht hebben op een Turks ouderdomspensioen. Ingevolge de inlichtingenplicht zijn uitkeringsgerechtigden verplicht om eventuele inkomsten uit pensioenen bij de aanvraag van de bijstandsuitkering op te geven. Indien gewenst kunnen wij, in het kader van het vermogensonderzoek, ook eventueel genoten ouderdomspensioen betrekken.
Daarnaast genieten Turkse uitkeringsgerechtigden soms huurinkomsten uit hun bezit in Turkije. In het kader van de taxatie van het getraceerde onroerend goed wordt ook hiernaar nadrukkelijk onderzoek verricht. De makelaar of taxateur legt zijn bevindingen eveneens vast in een gedetailleerde rapportage, voorzien van foto’s van het getaxeerde onroerend goed.

Doorlooptijden

De doorlooptijden van vermogensonderzoeken taxatie in Turkije bedragen bij Bureau Buitenland gemiddeld 6 weken.

Bevoegdheden Turkse advocaat

Aan Turkse advocaten zijn, met betrekking tot het raadplegen van kadastrale registers, vergaande bevoegdheden toegekend en publieke instanties en instellingen zijn – ingevolge de Turkse “Wet op de Advocatuur” – verplicht advocaten behulpzaam te zijn bij de uitoefening van hun functie. Voor het raadplegen van de kadastrale registers zijn onze advocaten derhalve niet afhankelijk van de lokale Turkse autoriteiten of dienstdoende kadastermedewerkers.

Terugvordering en verhaal

Naast het onderzoek naar vermogen (verificatieonderzoek) en taxatie van het getraceerde onroerend goed verdienen de mogelijkheden in het kader van terugvordering en uitwinning uw bijzondere aandacht. Conservatoire of executoriale beslaglegging, gerechtelijke uitspraken in het kader van de bodemprocedure (invorderingsprocedure) en – als sluitstuk op onze integrale dienstverlening – de executoriale verkoop zijn in dit kader onmiskenbaar van toegevoegde waarde.

Pre-check van bestanden uitkeringsgerechtigden

Contact opnemen