UITSPRAAK VREDERECHTER TE HAMME (B) D.D. 6 JUNI 2019: CONTROLE EIGENDOMSBEZIT VAN SOCIALE HUURDERS IN HET BUITENLAND

Bij vonnis d.d. 6 juni 2019 heeft de Vrederechter van het Oost-Vlaamse kanton Hamme(B) een lang verwachte uitspraak gedaan in een zaak waar de Belgische sociale huisvestingsmaatschappij “De Zonnige Woonst” het Nederlandse privaat vermogensonderzoeksbureau “BUREAUBUITENLAND.COM” heeft ingeschakeld ter vaststelling van eventueel eigendomsbezit van enkele huurders in Turkije.

De door ons Bureau uitgevoerde onderzoeken werden allemaal succesvol afgerond, hetgeen wil zeggen dat er vermogen (onroerend goed) op naam van deze huurders kon worden getraceerd.

De Vrederechter te Hamme heeft in haar uitspraak d.d. 6 juni 2019 “De Zonnige Woonst” gelijk gegeven in het feit dat een huurder onterecht en moedwillig te kwader trouw informatie over het getraceerde onroerend goed in Turkije heeft verzwegen, waardoor betrokken huurder jarenlang onterecht kon genieten van een sociaal voordeel waar betrokkene geen recht op had. De fraude bedraagt systematisch duizenden euro’s per jaar.

Door verweerder werd een aantal beroepsgronden ingebracht, waaronder schending van de privacy- en anti-discriminatiewetgeving alsmede strijdigheid “verklaring van eer” met het Kaderbesluit sociale huur. Deze beroepsgronden zijn allen door de Vrederechter verworpen of niet bewezen verklaard.

De vordering van eiseres werd tijdens de buitengewone openbare zitting van het Vredegerecht d.d. 6 juni 2019 ontvankelijk en gegrond verklaard, waarbij verweerder – onder meer – :

  • hoofdelijk werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten van eiseres;
  • werd veroordeeld tot terugbetaling van de ten onrechte genoten voordelen;
  • werd veroordeeld tot vergoeding van de gemaakte opzoekingskosten.

JM, 20-06-2019

link uitspraak vonnis

Bron: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/socialehuur.pdf